Jakie są obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców?

4 min read

Braki kadrowe w usługach transportowych oraz niższe koszty zatrudnienia cudzoziemców przyczyniają się do poszukiwania pracowników nie tylko w Polsce, ale i innych krajach, w tym nienależących do Unii Europejskiej. Wiąże się to jednak z odmiennymi zasadami zatrudnienia, które w 2022 roku stały się korzystniejsze zarówno dla pracodawców, jak i przyszłych pracowników. Zmianie uległo przede wszystkim oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca. 

Jak wygląda zatrudnianie cudzoziemców w branży transportowej w 2022?

Zasada zatrudnienia pracowników, będących obywatelami kraju członkowskiego Unii Europejskiej jest analogiczna do tej obowiązującej dla obywateli polskich, ze względu na regulację swobody przepływu pracowników. Pozwala ona na możliwość ubiegania się o pracę w Polsce bez dodatkowych zezwoleń, a tacy pracownicy podlegają identycznym przepisom i warunkom zatrudnienia, co obywatele polscy. Konieczne jest jedynie zarejestrowanie pobytu, jeśli przekracza on 3 miesiące.

W przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej pierwszym etapem procedury zatrudnienia jest uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy, które przyznawany jest maksymalnie na 3 lata, a za jego wydanie odpowiada wydział ds. cudzoziemców urzędu wojewódzkiego, w zależności od miejsca zamieszkania. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć niezbędne dokumenty, będące potwierdzeniem danych zawartych we wniosku, aktualny dokument podróży oraz fotografię.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym cudzoziemca po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy ma obowiązek dostarczyć dokumenty, potwierdzające prawo wykonywania zawodu, a w tym:

  • kserokopię prawa jazdy oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • oświadczenie o wypełnieniu wymogów niezbędnych do pełnionego zawodu
  • licencję pracodawcy na wykonywanie usług transportu drogowego

W sytuacji, gdy cudzoziemca nie przebywa na terenie RP za wszelkie procedury, wnoszące o pozwolenie na pobyt czasowy oraz pracę odpowiedzialny jest pracodawca. 

Zatrudnienie obywateli krajów byłego ZSRR, takich jak Ukraina, Rosja, Armenia, Mołdawia, Białoruś czy Gruzja nie wymaga zezwolenia o pracę. Obowiązuje w tym przypadku oświadczenie o powierzeniu zezwolenia pracy cudzoziemcowi, jednak wiąże się to z możliwością wykonywania przez pewien okres czasu, który regulowany jest ustawą. 

Jakie zmiany zaszły w oświadczeniu o zatrudnieniu cudzoziemca?

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 2022 zostało wydłużone z 6 miesięcy, do 24 miesięcy, po upływie których można wnioskować o przedłużenie pracy w oparciu o kolejne oświadczenie. Został zniesiony także obowiązek półrocznej przerwy, która była konieczna w przypadku poprzedniej ustawy z 20 kwietnia 2004 roku, dotyczącej promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Zmiany dotyczą również wynagrodzeń, jakie otrzymają cudzoziemcy za wykonywaną pracę. Wysokość pensji nie powinna być niższa niż minimalna zapłata w 2022 roku, bez względu na ustalony wymiar pracy oraz rodzaj umowy. 

Dodatkowo zgodnie z ustawą z dnia 17.12.2021, regulującą zatrudnienie cudzoziemców 2022, usunięto 2 postulaty wymagane do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, wśród których jest zapewnione miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz stabilne źródło dochodu cudzoziemca, umożliwiające utrzymanie siebie oraz członków rodziny. Od 2022 roku nie jest konieczne spełnienie powyższych wymogów.

Jaki procent kierowców przemysłowych to cudzoziemcy?

W Polsce co 5 kierowca zawodowy jest obywatelem innego kraju, z czego przeważającą część stanowią kierowcy pochodzący z Ukrainy. Rok 2021 roku był rekordowym w kwestii zatrudnionych cudzoziemców. Ponad 30% kierowców przemysłowych zatrudnionych w Polsce jest cudzoziemcami, co sprawia, że obcokrajowcy skutecznie uzupełniają wciąż istnieją lukę kadrową.

Wybór Redakcji